Викладачі/Tutors

Кондратьєва Оксана Марківна

Kondratyeva Oksana

Викладач вишу з 25-річним досвідом – Математика (програма середньої школи, вища математика, математичний аналіз, теорія ймовірностей, математичне програмування). Займаюся підготовкою до SAT, GCSE, A-level, SCIO Matematica, IB Papers, підготовкою до ЗНО, а також до екзаменів з математики у вищій школі. Можу пояснити складні речі зрозумілою і доступною мовою. Я – доцент кафедри вищої математики, кандидат педагогічних наук, тривалий час займаюся методикою навчання математики. Базова освіта: вчитель фізики та математики. Використовую сучасні підходи до навчання та нестандартні методики, що робить заняття цікавими і досить продуктивними.

University lecturer with 25th experience – Mathematics (high school program, higher mathematics, mathematical analysis,  probability theory, mathematical programming). I am preparing for SAT, GCSE,A-level, SCIO Matematica, IB Papers. I can explain difficult things in an accessible language. My research interests include the issues of mathematics education. I have published a number of papers in international journals and volumes in book series. I use modern approaches to teaching, non-standard methods, which makes classes interesting and productive.

Преподаватель ВУЗа с 25-летним опытом – Математика (программа средней школы, высшая математика, математический анализ, теория вероятностей, математическое программирование).  Занимаюсь подготовкой к SAT, GCSE, A-level, SCIO Matematica, IB Papers, подготовкой к ЕГЭ, а также к экзаменам  по математике в высшей школе. Могу объяснить сложные вещи понятным и доступным языком. Я – доцент кафедры высшей математики, кандидат педагогических наук, долгое время занимаюсь методикой обучения математике. Базовое образование: учитель физики и математики. Использую современные подходы к обучению, нестандартные методики, что делает занятия интересными и очень продуктивными.

Олексієнко Наталія Володимирівна

Oleksiienko Natalia

Викладач університету з 20-річним досвідом – Математика (програма середньої школи, вища математика, математичний аналіз, функція комплексної змінної, теорія ймовірностей). Займаюся підготовкою до ЗНО та вступу у закордонні виші, а також підготовкою до контрольних робіт, заліків та іспитів у вищій школі. Пояснюю дохідливо, застосовую індивідуальний підхід до кожного учня, люблю працювати з молоддю. Базова освіта: вчитель фізики та математики; доцент кафедри вищої математики, кандидат технічних наук.

University lecturer with 20th experience – Mathematics (high school program, higher mathematics, mathematical analysis, function of a complex variable, probability theory). I prepare for external examinations and admission to foreign universities, as well as preparation for tests and exams at the university. I explain clearly, I apply an individual approach to each student, I like to work with young people. Associate Professor, Candidate of Engineering Sciences (Ph. D.). My research interests: structure of composite materials.

Преподаватель университета с 20-летним опытом – Математика (программа средней школы, высшая математика, математический анализ, функция комплексной переменной, теория вероятностей). Занимаюсь подготовкой к ВНО и к поступлению в зарубежные вузы, а также подготовкой к контрольным работам, зачетам и экзаменам в высшей школе. Объясняю доходчиво, применяю индивидуальный подход к каждому ученику, люблю работать с молодежью. Базовое образование: учитель физики и математики; доцент кафедры высшей математики, кандидат технических наук.

Бутенко Тетяна Іванівна

Butenko Tetyana

Викладач університету з 20-річним досвідом – Фізика (середня школа, підготовчі курси до вступу у заклади вищої освіти, університет). Використовую власні ефективні методики підготовки до ЗНО (результати моїх учнів: 170-192 бали), складання іспитів, виконання контрольних робіт. Практикую індивідуальний підхід до кожного учня: заохочення до навчання, розвиток здібностей, систематизація знань з фізики. Базова освіта: вчитель фізики та математики, доцент кафедри фізики, кандидат технічних наук.

University lecturer with 20th experience – Physics (high school, preparatory courses for admission to higher education, university). I use my own effective methods of preparation for external evaluation (results of my students: 170-192 points), passing exams, performing tests. I practice an individual approach to each student: encouragement to study, development of abilities, systematization of knowledge in physics. Associate Professor, Candidate of Engineering Sciences (Ph. D.). My research interests: control of the composing materials composition and structure.

Преподаватель университета с 20-летним опытом – Физика (средняя школа, подготовительные курсы для поступления в высшие учебные заведения, университет). Использую собственные эффективные методики подготовки к ВНО (результаты моих учеников: 170-192 балла), сдачи экзаменов, выполнения контрольных работ. Практикую индивидуальный подход к каждому ученику: поощрение обучения, развитие способностей, систематизация знаний по физике. Базовое образование: учитель физики и математики, доцент кафедры физики, кандидат технических наук.

Лила Дмитро Макарович

Lyla Dmytro

Викладач університету з 20-річним досвідом – Математика (програма середньої школи, вища математика, математичний аналіз, функція комплексної змінної, операційне числення, диференціальні рівняння, теорія стійкості) та Теоретична механіка. Маю досвід підготовки учнів до ЗНО, вступу до вітчизняних та закордонних вишів. Працюю зі студентами (підготовка до іспитів, контрольних робіт). Базова освіта: вчитель фізики, математики та інформатики; доцент кафедри математики та методики навчання математики, кандидат фізико-математичних наук; закінчив докторантуру. Мої наукові інтереси: нестійкість дисків, що обертаються.

University lecturer with 20th experience – Mathematics (high school program, higher mathematics, mathematical analysis, function of a complex variable, operational calculus, differential equations, stability theory) and Theoretical mechanics. I have experience in preparing students for external evaluation, admission to domestic and foreign universities. I work with students (preparation for exams, tests). Associate Professor, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, completed his doctoral studies. My research interests: instability of rotating disks.

Преподаватель университета с 20-летним опытом – Математика (программа средней школы, высшая математика, математический анализ, функция комплексной переменной, операционное исчисление, дифференциальные уравнения, теория устойчивости) и Теоретическая механика. Имею опыт подготовки учащихся к ЕГЭ, поступлению в отечественные и зарубежные вузы. Работаю со студентами (подготовка к экзаменам, контрольным работам). Базовое образование: учитель физики, математики и информатики; доцент кафедры математики и методики обучения математике, кандидат физико-математических наук; закончил докторантуру. Научные интересы: неустойчивость вращающихся дисков.

Очеретнюк Євген Володимирович

Ocheretniuk Yevhen

Викладач університету з 15-річним досвідом – Математика (програма середньої школи, вища математика, математичний аналіз, функція комплексної змінної, операційне числення, диференціальні рівняння). Маю досвід підготовки учнів до ЗНО, вступу до вітчизняних та закордонних вишів. Працюю зі студентами (підготовка до іспитів, контрольних робіт). Доцент кафедри вищої математики, кандидат фізико-математичних наук.

University lecturer with 15 years’ experience – Mathematics (high school program, higher mathematics, mathematical analysis, function of a complex variable, operational calculus, differential equations). I have experience in preparing students for external evaluation, admission to domestic and foreign universities. I work with students (preparation for exams, tests). Associate Professor, PhD.

Преподаватель университета с 15-летним опытом – Математика (программа средней школы, высшая математика, математический анализ, функция комплексной переменной, операционное исчисление, дифференциальные уравнения). Имею опыт подготовки учащихся к ЕГЭ, поступления в отечественные и зарубежные вузы. Работаю со студентами (подготовка к экзаменам, контрольным работам). Доцент кафедры высшей математики, кандидат физико-математических наук.

%d блогерам подобається це: